На 23.03.2023г. се проведе ежегодната научна конференция на тема „РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ организирана от Катедра „Икономика” при Аграрен университет – Пловдив, Катедра „Индустриален мениджмънт“, при ТУ-София, филиал Пловдив и Фондация „Земята – източник на доходи” в Аграрен университет Пловдив, Агрономически факултет. 

В нея участие взеха широк кръг от изследователи в страната. Представители на изследователския екип от проект „KООПеративни МОДели за правене на БИЗНЕС в България и потенциалът им за прилагане на иновативни управленски решения“ бяха проф. д-р Иван Боевски с доклад на тема „Теоритични основи накласифицирането на кооперацията“, гл. ас д-р Красимир Костенаров – „Еволюция на принципите и ценностите на кооперацията“, гл. ас д-р Цветелина Маринова – „Ролята на кооперациите за справяне със социално-икономически предизвикателства и кризи“, доц. д-р Георги Алексиев – „Възможности за коопериране на българските пчелни производители“, проф. д-р Тодорка Атанасова-Калайджиева – „Емпирични измерения на фамилните животновъдни стопанства в България“, доц. д-р Радка Иванова и гл. ас д-р Радмил Николов с доклад на тема „Консервационното земеделие като процесна иновация за адаптация на земеделските кооперации към промените в средата“, също така доц. д-р Надежда Петрова, ас. докт. Дарина Стоянова и докт. Искра Митева.

Научната конференция „РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ протече в приятелски дух на междуунивесрситетски обмен на знания и опит.