Тракийски университет (ТрУ) – Стара Загора е с близо 30 годишна история, която осъществява обучение в три основни области: обществени, природни и технически науки. Към настоящият момент ТрУ заема 5-то място по рейтинговата класация на университетите в България.

В състава на ТрУ са включени 9 структурни звена, едно от които е Стопанският факултет. ТрУ има собствена модерна база за обучение, включваща 20 учебни корпуса с лекционни и компютърни зали, зали за семинарни занятия и практически упражнения, специализирани кабинети, езикови лаборатории. Притежава 44 научноизследователски, учебни и диагностични лаборатории в съответните научни направления. ТрУ има активна политика и в областта на международното сътрудничество чрез разработване и изпълнение на съвместни проекти по програмите Еразъм, Коменски, Учене през целия живот, 7-ма рамкова програма, Хоризонт 2020, Хоризонт Европа, др. Академичният състав усилено работи по образователни и научни програми, както и по програми за двустранно сътрудничество с университети – партньори и научни организации от САЩ, Русия, Япония, Индия, Китай, Норвегия, Швейцария, Турция, Германия. Към настоящия момент университетът има спечелени проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“; “Регионално развитие“; Програма за развитие на селските райони; „Иновации и конкурентоспособност 2014–2020“, др. Университетът е член на Европейската асоциация на университетите (EUA) и Международната асоциация на университетите (IAU). Сключени са над 60 договори с чуждестранни университети. Разширената университетска харта ЕРАЗЪМ позволява на ТрУ да кандидатства за финансиране по различни грантови схеми.