Нов български университет (НБУ) – София е създаден на 18 септември 1991 г. с решение на българския парламент. Националната агенция за оценяване и акредитация, която проверява преподаването във висшите училища в България, дава на НБУ максимална акредитация в три последователни акредитации през 2001, 2006, 2012 и 2019 г.

От 2004 г. НБУ е акредитиран партньор на Open University UK. Изследователската дейност в НБУ се организира от преподавателските общности на департаментите и центровете. Сред основните приоритети на изследователската политика на НБУ са превръщането на университета в международен изследователски център и интегрирането му в много международни университетски мрежи, развитието на проектната дейност, развитието на интердисциплинарните изследвания и интегрирането на научните изследвания и преподаването. Университетът оборудва лаборатории за изследователски цели. Понастоящем НБУ разполага с 34 лаборатории. НБУ разполага с развита мрежа от ИТ инфраструктура под управлението на Департамент „Телекомуникации“, който работи за създаването на експериментален академичен телекомуникационен технологичен парк на територията на университета.