Цели на проекта

ОСНОВНА ЦЕЛ на научноизследователския проект: 
Изследване на теоретико-методологическите основи и разкриване на потенциала на модерното кооперативно дело в България за изграждане на нови и трансформиране на съществуващи модели на кооперативен бизнес, прилагащи иновативни решения в отговор на съвременните констелации и предизвикателства, и в съответствие с националните и европейски приоритети.

Интердисциплинарният и комплексен характер на кооперативното дело и неговото ядро кооперацията предполага основната цел да се декомпозира на следните ПОДЦЕЛИ:

1. Систематизиране на теоретико-методологическите основи и идентифициране на характеристиките, дизайна на основните елементи на кооперативното дело в историческите етапи от неговата поява, изграждане, съществуване и развитие;

2. Детерминиране и сравняване на специфичните особености на дизайна на основните елементи на модерното българско кооперативно дело и неговото ядро – кооперацията във всеки исторически етап от появата до настоящия момент;

3. Осветляване на спецификата на кооперативния маркетинг-мениджмънт, гавърнанс структура, мрежова структура и стратегически алианси.

4. Дефиниране на кооперативните модели за правене на бизнес в България, открояване потенциала им, като база за изработване и прилагане на иновативни решения в контекста на Програмата за устойчиво развитие на ООН до 2030 г., Стратегическата пътна карта „СООР 2030“ и всеобхватният подход на ЕС „Да изграждаме отново, но по-добре“.

5. Разработване и предлагане на препоръки към управленските органите на локално и национално ниво, така и на правителствен и неправителствен сектор в България, които да подпомогнат кооперативното дело и кооперациите за прилагане на иновативни решения в посока постигане на поставените цели в стратегическите документи.