Значимост на научната проблематика

Кооперирането като модел за правене на бизнес съществува от зората на човечеството, а модерните кооперации от близо 200 г. Корените им са в Западна Европа, откъдето се разпространяват в глобален мащаб в различни области на икономическия, социален и културен живот. В многообразието от бизнес модели, кооперациите са организации, активно участващи в решаването на икономически, социални, културни, национални и локални проблеми (безработица, неравенство, образователна мобилност, иновации, др.). Те създават ценност за своите членове и за останалите стейкхолдъри, подпомагат растежа на икономиката и представляват интересите на значителна част от световното население. Считат се за главен участник в реализацията на Целите на Програмата за устойчиво развитие 2030 г. на ООН и присъстват във всички области, насочени към световно развитие за периода 2016 – 2030 г.

ООН обявява 2012 за година на кооперациите в световен мащаб и ЕК приема Закон за социалното предприятие, където кооперацията се третира като такова предприятие. Глобалното кооперативното дело има членска маса, над 1 милиард и над 100 милиона заети. Кооперативното дело оперира глобално във всички икономически сектори, а само 300-те най-големи кооперации имат общ оборот над 2,2 милиарда $.

Модерното кооперативно дело и модерната кооперация – от тяхната поява са непрекъснато под светлините на прожекторите в отделни региони и в целия свят. Причина за този глобален интерес е тяхната специфика като социален бизнес модел. Това произтича от „двойствената природа” на кооперацията да се развива едновременно като бизнес и социална организация (Draheim 1952). Това е предизвикателство и предпоставка все повече хора да възприемат този феномен като алтернатива на инвеститорския (корпоративен) бизнес модел.

В България възникването на модерните кооперации като социален бизнес модел датира от 1890 г. Той възниква в отговор на конкретни социални, икономически и културни констелации в края на XIX-ти век, като вид структура, чиято организационно-управленска архитектура се базира на демократичния стил на мениджмънт. Последният се фокусира върху нейния член и кооперативната група чрез прилагане на демократичен принцип на гласуване „1 член – 1 глас“ във върховния орган на управление – Общото събрание, независимо от притежавания капитал на член-кооператора. Неоспоримо е, че българското кооперативното дело в процеса на своето почти век и половина развитие има както значителен разцвет, така и редица спадове.

Значителният интерес към кооперацията се дължи на нейната „двойствена природа”, която се проявява като единно, интегрирано цяло от: предприятие (бизнес организация) и кооперативна група, организираща колективно действие в специфичен исторически и социален контекст. Кооперативното дело и модерната кооперация могат да отговорят на повишената сложност, несигурност и турбулентност на съвременната и бъдеща икономическа, социална и културна среда, която изисква гъвкави структури, мрежови бизнес модели и внедряване на иновативни технологии. Реално те имат потенциал, за да се превърнат в устойчив бизнес модел на бъдещето.

Научното изследване на българското кооперативно дело и неговото ядро – модерната кооперация, като социален бизнес модел от една страна, налага комплексност и иновативност на изследователската работа, а от друга прилагане на интердисциплинарен и динамичен подход. Чрез съчетаване на тези две страни в изследователската работа може да се осветли специфичната двойствена природа на кооперацията, неприсъща за нито един корпоративен/инвеститорски бизнес модел. Ключът към това осветляване е в разбирането и обяснението както на многомерността на двойствената природа на кооперацията, така и на свързаността на кооперацията с нейните членове. Подобна свързаност се фокусира върху връзката с тях, защото членовете на кооперативния бизнес модел са едновременно собственици, клиенти, неразделна част от гавърнанс структурата и от нейната икономическа дейност. Връзката с членовете придава уникалност и специфика на кооперацията и кооперативното дело, различна от останалите бизнес модели. Тя се допълва и от връзките между самите членове, между тях и служителите, както и между останалите стейкхолдери.

Проектът има фундаментална насоченост в съответствие с регионалните, националните и европейските приоритети в областта на научните изследвания. Работните пакети, дейностите и резултатите от научното изследване са в съответствие с основната цел на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р.България 2017 – 2030 (НСРНИРБ) – „науката да е фактор за развитие на икономика, базирана на знанието и иновациите“.

Темата на проекта е в съответствие с приоритетите в областта на научните изследвания и иновациите на програма „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.) на ЕК, тъй като търси решения на проблеми чрез реализиране на теренни проучвания, а получените от тях резултати ще предложат мерки за преодоляване на неравенствата в развитието на конкретни сфери и региони.
Тематика на проекта е съобразена и с приоритети на Стратегическата пътна карта „COOP 2030“¹ на ЦКС за развитие на кооперативите в България до 2030 г., която е в унисон с насоките на Международния кооперативен алианс² (МКА) от “Co-ops for 2030”³ за подпомагане на кооперациите по цял свят за изпълнение на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) от Програмата на ООН. През 2021 г. Съветът на ЕС отчита забавянето в изпълнението на Програмата на ООН и се ангажира с укрепване на социалното измерение на устойчивото развитие и приема „Всеобхватен подход за ускоряване на изпълнението на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие под мотото „Да изграждаме отново, но по-добре“. В резултат Националната пътна карта прави промени в стратегическото направление за развитие на българските кооперации на база политиката на МКА, с акцент устойчиво развитие, съобразено с кооперативните принципи и ценности.

Многоспектърната научна проблематика за кооперативното дело и кооперацията, обуславят нейната значимост и фокусират проекта към изследване на връзкитe „член-кооперация“; „член-кооперативна група“ и др. за дълъг период – от появата им, през утвърждаването и развитието им до наши дни като социален бизнес модел. Избраният фокус придава оригиналност и иновативност на проекта, спрямо предходни научни изследвания в тази област.

¹ https://www.cks.bg/en/news/689-Stratieghichieska-ptna-karta-2030.html

² През 2016 г. Международният кооперативен алианс е избран за ключов партньор на ЕС в глобалното развитие, което съдейства за повишаване на общия кооперативен потенциал и ефективност.

³ https://www.coopsfor2030.coop/en