Икономически университет (ИУ) – Варна е сто годишна акредитирана образователна и научна институция, с институционален капацитет от 13 000 студенти и докторанти.

Катедра „Аграрна икономика“ е създадена през 1990 г. с цел да обучава кадри с фундаментална, широко профилна подготовка за всички области на съвременния обществен живот, които изискват специализирани знания по аграрна икономика и аграрен мениджмънт. Катедра „Аграрна икономика“ администрира две специалности в ОКС „бакалавър“ – „Аграрен бизнес“ в редовна форма на обучение и „Екоикономика“ и три магистърски програми – „Аграрен бизнес“, „Бизнес консултиране“ и „Екоикономика“. Осъществява подготовка и научно ръководство на докторанти по докторска програма „Аграрен бизнес“, като средно по програмата се обучават 8 докторанта годишно. Съставът на научното звено се състои от 4 хабилитирани лица и 3 главни асистенти, всички преподаватели са с ОНС „Доктор“ по научната специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“. Академичният състав на катедрата извършва многостранна научноизследователска и практико-приложна дейност съвместно с национални, регионални и международни институции. Активното сътрудничество на катедрата с представители на бизнеса, неправителствени организации и публична администрация осигурява реализирането на научно-изследователската дейност и апробирането й върху конкретни проблеми от практиката, като за последните 5 години съвместните проекти с участието на практиката са над двадесет.

Икономически университет - Варна

Изследователски екип