Изследователска теза и работни хипотези

ТЕЗА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:

Българският кооперативен модел за правене на бизнес в неговото многообразно проявление, основаващ се на изконните кооперативни принципи и ценности може да изгради потенциал за прилагане на иновативни управленски решения, които му позволяват да се интегрира с публичните политики за създаване на ползи за обществото и устойчиво развитие.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ХИПОТЕЗИ:

1) Кооперативното дело и кооперативния бизнес модел изживяват разцвет, когато са налице определени констелации/фактори, които действат едновременно и еднопосочно и обратно липсата на само един от тях поражда проблеми, които могат да доведат до тяхната деформация, метаморфоза или разрушаване.

2) Носители на кооперативните ценности са членовете на кооперацията. Кооперативните ценности са резистентни и бавно изменчиви във времето. Те не се имплементират законово или с принуда, а е необходимо да бъдат възприети, съпреживявани и/или споделяни. Те детерминират поведението на членовете в кооперативната група, кооперацията и кооперативното дело и им придават устойчивост.

3) Социалните кооперативни принципи са значително по-дълготрайни, отколкото бизнес кооперативните принципи, които са предимно оперативни и сравнително по-бързо изменчиви.

4) Базовата култура на българското кооперативно дело се изменя както еволюционно, така и революционно, което влияе в първия случай положително, а във втория отрицателно.

5) Успешната кооперативна гавърнанс структура представлява балансиран микс от три градивни елемента: представителство, експертиза и членска отдаденост, които са база за успешно, жизнеспособно и устойчиво развитие на българското кооперативно дело и на неговия потенциал за прилагане на иновативни управленски решения.

6) В кооперативната култура се корени идентичността на члена, а тази връзка създава необходимите условия за успешно и устойчиво развитие на кооперативната група и на кооперативния бизнес модел за изграждане на потенциал, позволяващ им да прилагат иновативни решения.

7) Конкуренцията налага на кооперативните модели за правене на бизнес все повече да се съобразяват с развитието на пазара, което има като резултат тяхното икономизиране и доближаването им до корпоративно (инвеститорски) базирани бизнес модели. Икономизирането на кооперативните модели за правене на бизнес могат да променят изконната кооперативна цел.

8) Ценността на кооперацията (кооперативния модел) се корени в нейната двойствена природа, която съчетава в единно интегрирано цяло кооперативна група и кооперативно предприятие с вътрешно присъщ модерен маркетинг-мениджмънт инструментариум.