Обект и предмет на проекта

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ е появата, утвърждаването и развитието на модерното кооперативно дело в България и многообразието от кооперативни бизнес модели.

ПРЕДМЕТЪТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ е многокомпонентен, като включва основни характеристики и дизайна на елементите на кооперативното дело и нейното ядро кооперацията. 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗАДАЧИ
За постигането на основната цел, подцелите и за верифицирането на хипотезите са поставени следните водещи задачи:

1. Да се формулират дефиниции на базовите понятия;

2. Да се идентифицират критерии за определяне на видовете и типовете кооперации (кооперативни модели), а на тяхна база да се дадат релевантните класификации от типове и видове;

3. Да се идентифицира и анализира изменението на характеристиките на основните елементи на кооперативното дело в отделните исторически периоди и да се сравнят измененията;

4. Да се изведе и анализира динамиката на кооперативните ценности и принципи;

5. Да се извърши дескриптивен анализ на основните видове и типове кооперации, определящи многообразието от кооперативни модели за правене на бизнес в България през отделните исторически периоди

6. Да се анализират правно-нормативните рамки за изграждане и развитие на кооперативното дело и кооперативните модели за правене на бизнес;

7. Да се анализират характеристиката, развитието и иновациите във вътрешната и външна кооперативна гавърнанс структура на основни видове кооперативни модели за правене на бизнес, опериращи в България и да се установи техният потенциал – съответства ли на целите, заложени в стратегическите документи;

8. Да се изследва връзката между икономизирането на коопертивните бизнес модели и изменението на кооперативната гавърнанс структура;

9. Да се предложат кооперативни модели за правене на бизнес с потенциал за прилагане на иновативни управленски решения в съответствие с целите в стратегическите документи;

10. Да се формулират препоръки към заинтересованите лица в неправителствения и правителствен сектор за повишаване на потенциала на кооперативните модели за правене на бизнес в България в посока внедряване на иновативни решения.