Очаквани резултати

В рамките на планираните седем Работни Пакети, разпределени за осъществяване в два етапа с продължителност от 36 месеца се предвиждат следните резултати:

  1. Научни доклади на научни форуми – не по-малко от 20;
  2. Научни статии – не по-малко от 10 в т.ч. в реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни научни списания (като Scopus, Web of Science и др.);
  3. Колективни монографии – 2 броя.
  4. Организиране и провеждане на кръгла маса с работно заглавие „Теория и практика на кооперациите в България в контекста на „Целите за устойчиво развитие 2030“
  5. Отчети за научно изследователската работа през проектния период
  6. Препоръки към заинтересуваните страни, институции и кооперативи
  7. Организиране и провеждане на заключителна кръгла маса или заключителна конференция с работно заглавие „Кооперативни бизнес модели и потенциалът им за прилагане на иновативни управленски решения“