На 07 – 08 февруари 2023 година (вторник-сряда) в Заседателна зала на хотелски комплекс Марково, с. Марково – местност „Исака“ 44А, общ. Родопи, обл. Пловдив се проведе първия научен семинар/работна среща на изследователския екип от Тракийски университет – Стара Загора, Нов Български университет – София, Икономически университет – Стара Загора. Събитието се проведе в хибридна форма както онлайн, така и присъствено. В него взеха участие почти всичките членове на изследователския екип – 23 участника.

Целта на събитието беше да се представят рамките на работните пакети и включените в тях дейности на изследователския проект, да се обсъди предстоящата съвместна работа на членовете на изследователския екип от трите университета с фокус постигане на планираните цели и резултати. От съществено значение беше да се обсъдят каналите за популяризиране на научния проект на пресконференции и разпространяване на информация в средствата за масова информация.

Деканът на Стопански факултет при Тракийски университет – доц. д-р Блага Стойкова и Зам.-декана по научноизследователска работа доц. д-р Димитрина Стоянчева приветстваха всички присъстващи на срещата, сред които бяха ръководителите на екипи проф. д-р Иван Боевски, НБУ и доц. д-р Теодорина Турлакова, ИУ-Варна.

Поздравление към участниците с пожелания за успешна работа по проекта направи и проф. д-р Надка Костадинова в ролята на участник в изследователския екип дългогодишен ръководител на к-ра „Мениджмънт“ към Тракийски университет и Декан на Стопански факултет за периода 2017-2019 г.

Чрез онлайн връзка от Брюксел в научния семинар се включи д-р Димо Иванов участник в изследователския колектив по проекта, а в момента съветник в Европейския парламент по въпросите, свързани с Общата селскостопанска политика на ЕС. Той представи добрите практики в кооперирането в аграрния сектор на Португалия и Испания.

Ръководителят на проекта проф. д-р Тодорка Атанасова от ТрУ представи презентация за съдържанието, работната програмата на проекта, очакваните резултати и рисковете, след което ръководители на работните екипи от НБУ – проф. д-р Иван Боевски и от ИУ – доц. д-р Теодорина Турлакова докладваха за съответните задачи и планове за изпълнение.

Г-жа Донка Недева като експерт по финансово-счетоводно управление и отчитане на проекта запозна всички с нормативните изисквания за изразходване на планираните разходи. Представи кратка информация от участието на обучението, проведено на 06.02.2023 г. в София от финансиращата институция ФНИ. В допълнение проф. Т. Атанасова запозна екипа с изискванията на ФНИ за ежемесечното отчитане на научноизследователската работа на всеки изследовател и за общото отчитане на цялостната дейност, което се изисква от Фонда в националната електронна платформа СУНИ. Представи разработвания интернет-сайта на проекта.

Научният семинар протече в дух на междуунивесрситетски обмен на знания и опит. Той е от ключово значение за успеха на проекта. Участниците в семинара от трите университета са убедени, че започващата съвместната работа по проекта ще допринесе за нови инициативи в научната и преподавателска им работа в бъдеще.