Ръководител на екипа за ИУ-Варна

доц. д-р Теодорина Турлакова

Доцент в катедра „Аграрна икономика“ към Икономически университет-Варна. Преподава Аграрно предприемачество, както и Цени и ценообразуване в катедра „Аграрна икономика“ от 1997 г.

Работи както по разнообразни научни проекти, така и по програми, свързани с обучение и консултантиране на земеделски производители и предприемачи по стартиране и управление на собствен бизнес. Към настоящия момент е ментор за втора година към програма EWA на EIT, Agrifood, води семинари към НССЗ и др. Член на Националната селска мрежа и Съюза на учените – Варна, секция „Икономически науки“ . Тя е автор и съавтор на над 110 академични публикации, някои от които са в издания с импакт фактор и импакт ранг. Настоящите й научни интереси са в областта на селскостопанската политика, предприемаческата активност в селското стопанство, ценовите и екологичните иновативни решения в сектора. Притежава сериозен мениджърски опит, придобит като член на Академичен и Факултетен съвет, ръководител на катедра „Аграрна икономика“ в периода 2010-2015 г. и Зам. Директор (2007-2010) и Директор на Център „Магистърско обучение“ в ИУ-Варна (2010-2015 г.).