докт. Златина Асенова

Старши преподавател по Английски език в Тракийски университет, катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение“, от 2018 г. докторант „Икономическа социология“ в УНСС.

Нейните научни интереси са в областта на социология на идентичността, лингвистика, етнопсихолингвистика, предприемачество, иновации, творчески индустрии, български фолклор, социолингвистика, етнолингвистика, когнитивна лингвистика, културни и креативни индустрии, евристика. Има участие в научноизследователска мобилност в Солунския университет „Аристотел“ и участие в научноизследователска мобилност в университет „Александру-Йоан Куза“, гр. Яш, Румъния. Член на Българска социологическа асоциация.