проф. д-р Венета Гайдарджиева

Проф. д-р Венета Гайдарджиева е член на катедра „Регионално развитие“ и притежава богат научен и управленски опит като Зам. Декан по учебна дейност на СФ, Зам. ръководител катедра „Регионално развитие“ ,ръководител специалност „Регионална икономика“, ОКС „Бакалавър“ и Зам. председател на комисия по Учебна дейност и качество на обучението в Стопански факултет. 

Развива своите компетенции в областта на публичната администрация, регионалната политика, местно управление, местно самоуправление; социално-икономическо развитие; икономическа история. Нейните специализации са по Европейска програма “Учене през целия живот”, в Universidad de León, Испания; както и в Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Turkey и Istanbul University, Turkey. Член на Съюза на учените в България и притежава 72 научни публикации, както и 34 цитирания. В предходни периоди е била научен ръководител и член на международни проекти, както и на вътрешноуниверситетски. Научен ръководител е докторанти и на успешно защитили дипломанти в ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“.