гл. ас. д-р Екатерина Цветанова

Интересът към колективното действие (коопераране) и кооперативното дело се заражда още по време на обучението й за ОКС „магистър по международен бизнес“ в НБУ, където изучава Обща селскостопанска политика при проф. д-р Иван Боевски.

След защитата на докторската й дисертация този интерес прераства в участието на д-р Цветанова в няколко проекта, съвместно с проф. д-р Димитър Николов, проф. д-р Иван Боевски и гл. ас. д-р Красимир Костенаров, където частично се изследват и аграрните кооперации. Тези участия допълват опита и научните ѝ интереси, които са насочени към моделирането на икономическите процеси, управлението на риска, оценка на кредитния риск и др. Като експерт е взимала участие в редица проекти, свързани с оценката на активите в българския банков сектор, въвеждането на системи за управление на риска, конструиране на модели за оценка на кредитния риск.