доц. д-р Константин Станков

Доцент в Тракийски университет, Стопански факултет, Катедра „Менджмънт от 2021. Работи в областта на аграрният мениджмънт и има научни интереси, свързани с млечното говедовъдство и неговата ефективност

Притежава специализации в Германия, Технически университет гр. Мюнхен и Малоплска бизнес школа, гр. Тарнов, Полша. Член е на Съюза на учените в България, клон Стара Загора и на Факултетен съвет на Стопански факултет при Тракийски университет, Стара Загора, rifcndairy.org/Research organisation. IFCN Dairy Research Network – Schauenburgerstr. Kiel, Germany. Автор е на 42 научни публикации, от които 5 с импакт фактор/ импакт ранг и 10 цитирания. Участва като член на научни проекти, ръководител на успешно защитили дипломанти.