доц. д-р Георги Алексиев

Доцент в Тракийски университет, Стопански факултет, Катедра „Менджмънт“ от 2022. Работи в областта на аграрната икономика, конкурентоспособността и управлението на качеството.

Допълнителните му области на научни изследвания се изразяват в електронната търговия и институционалната икономика. Член е на „Клуб 9000“. Автор е на 43 научни публикации, от които 3 с импакт фактор/ импакт ранг и 41 цитирания. Към момента участва в няколко национални и университетски научни проекти като ръководител и член.