докт. Соня Тодорова

Задочен докторант в Катедра „Мениджмънт” в Стопанки факултет, работи по проблематиката на: „Поземлените отношения в България – нормативно регламентиране и икономическа реализация. ”. Адвокат в Адвокатска колегия Стара Загора и хоноруван преподавател по дисциплини „Трудово – правни отношения ” и „Основи на правото ” в Стопански факултет, Тракийски университет. 

Научните й интереси са свързани с правна регламентация на поземлените отношения, икономическа реализация на поземлените отношения, аграрно предприемачество.