докт. Елвира Делчева

Докторант по научна специалност „Икономика и управление (селско стопанство), професионално направление 3.8 Икономика, Катедра „Мениджмънт”, Стопански факултет, Тракийски Университет. магистър по „Финанси и банки”.

Нейните научни интереси са в областта на Икономика на селското стопанство; дигитализация на селското стопанство и тенденции за развитие.