Student Selina Skandalova

Student Selina Skandalova

Student at UE-Varna, specialty “Agrarian Business”, “Bachelor”, 2nd year. With interests in agriculture, farming systems and environmental protection, which are included in her studies through relevant disciplines in an elective block..

студент Селина Скандалова

студент Селина Скандалова

Студент в ИУ-Варна, специалност „Аграрен бизнес“, ОКС“бакалавър“, редовно обучение, 2-ри курс. С интереси в областта на селското стопанство, системите на земеделие и опазването на околната среда, които са включени в нейното обучение чрез съответните дисциплини в изборен блок.