В периода 26 – 28 април 2023 г. професор д-р Иван Боевски посети Хумболд Университет – Берлин, Германия и представи научния проект. В рамките на този период са реализирани три срещи, където проектът е представен на немски и английски език – пред студенти и докторанти от курс „Коопериране и кооперации“ на възраст до 30 г. Курсът се чете присъствено пред студенти и докторанти от всички континенти.

По време на пребиваването на проф. Иван Боевски в Берлин, проектът е представен и пред годишното събрание на членовете на Института по кооперативно дело към Хумболд университет. Интересът към представения от проф. Боевски проект е голям. Общият брой участници в представянията надхвърля 60 човека. Участниците по възраст и научни интереси са мултидисциплинарни, какъвто е и изследователския проект. Реализирани са и няколко дискусии и след приключване на представянето. В резултат на дискусиите се е оформило предложение от участниците за изграждане на няколко фокуса за дълбочинни казусни изследвания в България, като препоръките са, да се вземе предвид ролята на новосъздадените кооперации и техните специфични функции.