Научен и академичен растеж на член на изследователския екип от Тракийски университет – Стара Загора. Младият учен ас. Дарина Стоянова успешно защити дисертационен труд за придобиване на ОНС “Доктор“

На 28.04.2023г. от 13:00 часа в зала „3А“ Стопански факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора се проведе публичното заседание на научно жури за присъждане на ОНС „Доктор” по професионално направление 3.8 „Икономика”, докторска програма (научна специалност) „Икономика и управление (селско стопанство)“, от област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” на редовен докторант Дарина Стоянова Стоянова с научен ръководител доц. д-р Димитрина Стоянчева.

Председател на научното жури бе проф. д-р Надка Костадинова (ТрУ, Стопански факултет, катедра „Мениджмънт“), заедно с членове: доц. д-р Христо Момчилов (ТрУ, Стопански факултет, катедра „Икономика“), доц. д-р Теодорина Турлакова (ИУ-Варна, Катедра „Аграрна икономика“), доц. д-р Мария Пенева (УНСС, Бизнес факултет, катедра „Икономика на природните ресурси“) и доц. д-р Димо Атанасов (Аграрен университет, гр. Пловдив).

Резюме на дисертационният труд:

В настоящия дисертационен труд се изследва и оценява ефекта, който държавата, чрез политиката си по безвъзмездно финансиране на предприятията от аграрния сектор, оказва върху ефективността на земеделските предприятия, в т.ч. кооперациите, изразена чрез показателите за рентабилност и производителност. Аграрният сектор традиционно е най-финансираният икономически сектор в икономиките на страните, която политика наблюдаваме и при формиране на финансовата рамка на ОСП на ЕС. Сред по-важните аргументи, които обосновават в голяма степен необходимостта от финансова подкрепа от страна на държавата в съвременната икономика, могат да се посочат икономическата несигурност, значимостта на аграрния сектор в икономиката на страната, влиянието на аграрната дейност върху околната среда, преобладаващо ниските и неравномерно получавани парични потоци в сектора.

Резултатите от проведеното емпирично изследване показват, че безвъзмездното държавно финансиране подпомага да се подобри финансовото представяне на земеделските предприятия и съдейства за подобряване на тяхната конкурентоспособност. Финансовото подкрепяне на предприятията в аграрния сектор под формата на целеви финансови линии за закупуване на ДМА благоприятства повишаването, както на инвестиционната, така и на иновационната активност. Същевременно ефектът от държавното безвъзмездно финансиране се проявява в различна степен върху отделните отрасли (растениевъдство, животновъдство и комбинираните предприятия), възрастта и размера на земеделските предприятия.

Ключови думи: производителност, рентабилност, аграрен сектор, държавна подкрепа, регресии.