НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И БИОИКОНОМИКА ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ“
На 22 май 2023 г. в зала „Хоризонт“ се проведе научна конференция на тема „Храни, хранене и биоикономика за по-добро качество на живот“ в чест на 70 годишнината на УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ и 62 години от откриването на СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“ и популяризиране на резултатите от проект ННП „ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ“.
Конференцията се организира от катедра „Кетъринг и хранене“, съвместно със СДРУЖЕНИЕТО „НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ С ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА – ПЛОВДИВ“.
В нея участие взеха широк кръг от изследователи в страната. Представители на изследователския екип от проект „Кооперативни модели за правене на бизнес в България и потенциалът им за прилагане на иновативни управленски решения“ бяха проф. д-р Тодорка Атанасова с доклад на тема „Европейски кооперативни модели, сдружаващи фермери и примери за успешно правене на бизнес“, доц. д-р Георги Алексиев  – „Възможности за приложение на кооперативни модели за изграждане на нова генерация вериги с добавена стойност, базирани на биоикономиката“, доц. д-р Искра Ненчева– „Реализация на аграрни продукти в контекста на устойчивата хранителна верига в България“ и „Пазарни тенденции и предизвикателства пред аграрния бизнес в контекста на дигиталната трансформация“, докторант Соня Тодорова „Правни аспекти на проблемите на поземления пазар и необходимостта от държавно регулиране“.
Членовете на научния екип от Тракийски университет доц. д-р Георги Алексиев и доц. д-р Искра Ненчева презентираха Научен проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“: „Кооперативни модели за правене на бизнес в България и потенциалът им за прилагане на иновативни управленски решения“ с ръководител проф. д-р Тодорка Атанасова, Тракийски университет – Стара Загора.
Научната конференция „Храни, хранене и биоикономика за по-добро качество на живот“ протече в приятелски дух на междууниверситетски обмен на знания и опит.
Представените научни разработки ще бъдат публикувани в сборника на НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ „ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ“ организирано от СДРУЖЕНИЕТО „НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ С ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА – ПЛОВДИВ“.