На 22 – 23 юни 2023 г. се проведе седма международна и научна конференция „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ“, посветена на 15 години от създаването на СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, като самостоятелно структурно звено на Тракийски Университет – гр. Стара Загора.
Научният форум е организиран с финансовата подкрепа на ФНИ на МОН по процедура за финансиране на международни научни форуми в Република България за 2023 г., Договор №: КП-06-МНФ/8 от 23.05.2023 г.
Конференцията се фокусира върху намиране отговори на въпроси, насочени към:
• Развитие и управление на регионите в прехода към зелена икономика;
• Бизнес развитие, иновации и кръгова икономика;
• Конкурентоспособност и устойчиво развитие на земеделието;
• Съвременни предизвикателства пред ключови социално-икономически сектори;
• Спортни, информационни и комуникационни проблеми на бизнеса и общностите.
В конференцията с научни доклади взеха участие представители на изследователския екип от проект „Кооперативни модели за правене на бизнес в България и потенциалът им за прилагане на иновативни управленски решения“ (съгласно реда на секциите от Програмата на конференцията) както следва:

СЕКЦИЯ 1: РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ В ПРЕХОДА КЪМ ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА

 1. МОДЕЛИ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО КООПЕРИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ ДО 1989 Г.;
  MODELS OF SOCIO-ECONOMIC COOPERATION IN BULGARIA UNTIL 1989 – Veneta Gaydardzhieva Trakia University, Faculty of Economics, Stara Zagora, Bulgaria
 2. ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ КАТО ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ;
  AGRICULTURAL COOPERATION AS A FACTOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS – Teodorina Turlakova University оf Economics, Varna, Bulgaria
 3. ВЛИЯНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОДКРЕПА ВЪРХУ РЕНТАБИЛНОСТТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЮИР НА РБ;
  INFLUENCE OF THE STATE SUPPORT ON THE PROFITABILITY OF THE COOPERATIVES IN THE SOUTH-EAST REGION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA – Darina Stoyanova Trakia University, Faculty of Economics, Stara Zagora, Bulgaria

СЕКЦИЯ 2: БИЗНЕС РАЗВИТИЕ, ИНОВАЦИИ И КРЪГОВА ИКОНОМИКА

 1. ИНОВАЦИИТЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ИНОВАЦИОННО АКТИВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ;
  INNOVATION AS A MEANS FOR THE TRANSITION TO A CIRCULAR ECONOMY AND INNOVATIONACTIVE ENTERPRISES IN BULGARIA Radka Ivanova University оf Economics, Varna, Bulgaria

СЕКЦИЯ 3: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 1. КООПЕРАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС И РОЛЯТА ИМ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФЕРМЕРСКАТА ОБЩНОСТ;
  COOPERATIVE MODELS OF DOING BUSINESS AND THEIR ROLE IN FARMING COMMUNITY DEVELOPMENT – Todorka Atanassova Trakia University, Faculty of Economics, Stara Zagora, Bulgaria
 2. КООПЕРИРАНЕ НА ЧАСТНОПРАКТИКУВАЩИТЕ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАР – ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ;
  COOPERATION OF PRIVATE VETERINARIANS – POSSIBLE SOLUTIONS AND PERSPECTIVES -Nadka Kostadinova, Georgi Aleksiev Trakia University, Faculty of Economics, Stara Zagora, Bulgaria
 3. КООПЕРИРАНЕТО КАТО ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ;
  COOPERATION AS A FACTOR FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE – Nadezhda Petrova, Iskra Miteva Trakia University, Faculty of Economics, Stara Zagora, Bulgaria
 4. МЯСТО И РОЛЯ НА АГРАРНИЯ СЕКТОР В НАЦИОНАЛНАТА И РЕГИОНАЛНА ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА;
  PLACE AND ROLE OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE NATIONAL AND REGIONAL INDUSTRY STRUCTURE – Ivanka Stoycheva Trakia University, Faculty of Economics, Stara Zagora, Bulgaria

СЕКЦИЯ 5: ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ

 1. ПРАВНИ АСПЕКТИ НА КООПЕРИРАНЕТО В ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ;
  LEGAL ASPECTS OF COOPERATION IN AGRICULTURE IN BULGARIA – Sonia Todorova Trakia University, Faculty of Economics, Stara Zagora, Bulgaria
 2. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КООПЕРАТИВЕН И КАПИТАЛОВ БИЗНЕС МОДЕЛ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ;
  COMPARATIVE ANALYSIS OF COOPERATIVE AND CAPITAL BUSINESS MODEL IN BULGARIAN AGRICULTURE – Alex Milenkov, Zhasmin Georgiev Trakia University, Faculty of Economics, Stara Zagora, Bulgaria
 3. АНАЛИЗ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ПРИЛАГАНИ В НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ;
  ANALYSIS OF GOOD PRACTICES APPLIEDIN THE NATIONAL SHEEP AND GOAT BREEDING ASSOCIATION – Simeon Karakolev, Konstantin Stankov National Sheep and Goat Association Trakia University, Faculty of Economics, Stara Zagora, Bulgaria

Научните доклади ще бъдат публикувани в научно списание „Trakia Journal of Sciences – Supplement 1, Series Social Science и SHS Web of Conferences Journal – Book Series.
Trakia Journal of Sciences – Series Social Science е списание с отворен достъп, посветено на популяризиране на задълбочени научни изследвания в областта на икономическите и социалните науки. Бази данни, в които списанието е индексирано – Crossref, DOAJ, EBSCO, EuroPub, Zoological Record, Electronic Journals Library, BASE, ROAD.
SHS Web of Conferences е списание с отворен достъп, посветено на популяризиране на задълбочени научни изследвания в областта на социалните и хуманитарните науки. Бази данни, в които списанието е индексирано – Conference Proceedings Citation Index – Web of Science (след кандидатстване и одобрение), CNKI, DOAJ, EBSCO (EBSCO Discovery Service), Google Scholar, Social Science Database (ProQuest), Social Science Premium Collection (ProQuest), Sociology Collection (ProQuest), Sociology Database (ProQuest), Wanfang Data; Crossref.