Ръководител на проекта

проф. д-р Тодорка Атанасова-Калайджиева

С професионални компетенции в областта на: организацията и управление на производството, управление на нефинансови предприятия; мениджмънт на малки и средни предприятия, управление на организационни промени в бизнеса, аграрен мениджмънт, управление и опазване на околната среда, др.

Автор е над 160 научни публикации и научни доклади, публикувани в български и международни научни издания. Част от тези научни трудове са свързани с анализ и оценката на различни правно-организационни форми на предприятия. В част от научните публикации кооперативната форма се сравнява с други предприятия (еднофамилни, дружествени), откроени са нейните предимства и недостатъци, проблемите пред управлението, представени са решения за отстраняването им. За последните пет години има 27 публикации, от тях с импакт фактор или импакт ранг – 2 и 9 цитата (в. т.ч. в издания в Scopus, WoS). Реализирани са над 10 участия в международни научни конференции, на 2 от тях са представяни пленарни доклади. Към момента участва в 4 национални проекта. Участва и в научни проекти финансирани от Тракийски университет. Научен ръководител на международни проекти, както и на вътрешноуниверситетски. Научен ръководител е на 5 докторанти в т.ч. 1 чуждестранен (от тях към момента 3-ма успешно са защитили дисертации).