проф. д-р Димитър Николов

Интересът към колективното действие (коопераране) и кооперативното дело датира още от 80-те години, когато завършва магистърската си степен в Катедрата по аграрна икономика в УННС. След това защитава дисертацията си в Селскостопанската академия през 1991 година.

В началото на 90-те години има възможността да вземе участие в в оценката на активите на трансформиращите и преструктуриращите се ТКЗС-та в ликвидация. Минава през различни специализации, свързани със земеделие и функциониращите в него кооперации в САЩ, Великобритания и Германия. От тогава до момента постоянно реализира различни анализи и доклади, свързани с земеделските и кредитни кооперациите в България. През 2010 и 2013 г. заедно с проф. д-р Иван Боевски д-р Николов изготвя стратегията на Националния съюз на кредитните кооперации „ЕВРОСТАРТ“. Има над 20 години преподавателски опит в сферата на агробизнеса, четейки лекции по „Земеделски финанси“, „Мониторинг и последващ контрол на инвестиционни проекти“, „Управление на риска в земеделското стопанство” и др. Има над 100 публикации в сферата на аграрната икономика включително и земеделските кооперации. Взема участие в редица проекти в аграрния сектор, финансирани както от фонд „Научни изследвания“, така и по програми, финансирани от европейския съюз. Основните му области на изследване са: структурната реформа в земеделието; финансови аспекти на използването на фондовете на ЕС; земеделска и селска финансова политика; развитие на селските райони; качество на храните; управление и маркетинг на земеделското стопанство.