гл. ас. д-р Цветелина Маринова

Изследователският интерес към социалната и солидарна икономика и по-специално към кооперациите започва от 2013 г., когато д-р Цветелина Маринова по време на първата си пост-док специализация в Университета на Пикардия Жул Верн в Амиен, Франция.

Тогава тя има възможност да се запознае и общува с редица видни френски икономисти, чиято изследоваталеска дейност е насочена към организациите на социалната и солидарна икономика и социалните финанси. През 2014 и 2015 г. тя подготвя първите си изследвания върху историческото развитие на кредитните кооперации в България, базирани основно върху архивни документи от Централния държавен архив на Република България. През последните пет години тя се фокусира върху изследване на историческото и съвременното развитие на теориите за кооперациите, публичните политики и проблемите на организациите на социалната и солидарна икономика както в България, така и в други две балкански държави (Румъния и Сърбия). В тази област тя публикува две монографии съответно на български и френски език, както и редица статии и студии във френски, италиански, български, румънски и украйнски списания. В периода 2018-2021 г. тя работи по международен проект COST Action CA16206 “Empowering the next generation of social enterprise scholars и работи съвместно с известни учени от Франция, Белгия, Испания като – Жером Блан, Ксавие Рише, Елизабета Буколо, Март Нисенс, Жак Дефурни и др. Понастоящем д-р Маринова участва в международен проект RE: ERUA, Алианс на европейските реформаторски университети, който е финансиран от програма Хоризонт на Европейската комисия. През 2019 г. тя е била национален експерт на консултанската компания ICF за България за социалната икономика и социалните предприятия. Нейното изследване върху законодателната рамка и развитието на социалните предприятия в България е публикувано от Европейската комисия. В България д-р Маринова участва в редица конференции и дискусии по проблемите на социалните предприятия и кооперациите. Тя работи в сътрудничество с проф. д.ик.н. Николай Неновски, проф. д-р Иван Боевски, доц. Теодора Тодорова, доц. Християн Атанасов и други български учени от различни научни организации.

Основни умения и компетенции: 

  • провеждане на интердисциплинарни изследвания в областта на кооперативното дело и социалната и солидарна икономика;
  • изследване на архивни документи; 
  • анализиране на публични политики;
  • подготовка на сравнителни изследвания;
  • организиране на дискусии и провеждане на интервюта;
  • комуникативност и способност за работа в мултикултурни и мултинационални екипи.