гл. ас. д-р Радмил Николов

Главен асистент, доктор по направление 3.8. Икономика, научна специалност – Икономика и управление (селско стопанство). Член е на катедра „Аграрна икономика“ към Стопански факултет в Икономически университет – Варна.

Научните му интереси са в областта на консервационното и устойчивото земеделие, управлението на отпадъци, възобновяеми енергоизточници, опазване на околната среда. Член е на екипа по проект за научно-приложни изследвания към ИУ-Варна: НПИ „Управленски и правни аспекти на иновациите и устойчивост в условията на криза“. Има участие в мобилност по програма ERAZMUS в University Liepaja, Latvia, 2019. Член е на Съюза на учените – Варна, секция „Икономически науки“.