гл. ас. д-р Красимир Костенаров

Интересът към колективното действие (коопераране) и кооперативното дело се заражда в последните пет години, където съвместно с проф. д-р Иван Боевски и проф. д-р Димитър Николов реализира множество проучвания и публикации.

Това естествено довежда до прерастване на сътрудничеството в реализирането на няколко проекта, съвместно с проф. д-р Димитър Николов, проф. д-р Иван Боевски и гл. ас. д-р Екатерина Цветанова, където частично се изследват и аграрните кооперации. Благодарение на тези проекти и съвместната работа публикува редица изследвания в престижни, реферирани и индексирани в международни бази данни в областта на бизнес моделите в селското стопанство, управление на кооперациите, моделиране на бизнес процеси, управление на риска и др.