доц. д-р Радка Иванова

Доцент, доктор по направление 3.7. „Администрация и управление“, научна специалност 05.02.20 „Социално управление“. Член е на катедра „Управление и администрация“, факултет „Управление“ в Икономически университет – Варна.

Научните ѝ интереси са в областта на мениджмънта, управление на иновациите и качеството, кризисния, стратегическия и екологичния мениджмънт. Участва в два проекта за научно-приложни изследвания към ИУ-Варна: ръководител е на НПИ „Управленски и правни аспекти на иновациите и устойчивост в условията на криза“ и е част от екипа (член) на НПИ „Защита на личните данни в сферата на висшето образование“. Има участие в мобилност по програма ERAZMUS в University Liepaja, Latvia, 2019. Член е на Съюза на учените – Варна, секция „Икономически науки“.