доц. д-р Надежда Петрова

Ръководител катедра „Мениджмънт“, доцент, доктор по научна специалност „Организация и управление на производството“. Има дългогодишен научно изследователски опит в областта на поземлените отношения, управление на предприятието, логистичен мениджмънт устойчиво управление на земята и др. 

Притежава специализации в Fachhochschule Weihenstephan, Freising, Germany и  Universidad de Leon, Leon, Spain. Членува в Съюз на учените и Клуб 9000. Автор е на 58 научни публикации, от които 2 с  импакт фактор/ ранг, с 21 цитирания на научните трудове. Член е на комисия по учебна дейност и на Факултетан съвет при Стопански факултет, Участва като ръководител и член на настоящи и приключили научни проекти. Научен ръководител на успешно защитили дипломанти, а към настоящия момент на един редовен докторант.