доц. д-р Искра Ненчева-Иванова

Доцент д-р по икономика с дисертация на тема: ”Организационно-икономически въпроси при търговията с плодове и зеленчуци”. 

Притежава професионален и административен опит като координатор ЦМО при СФ, научен секретар на СФ, член на научната комисия, член на комисията по качество на обучение, член на комисия по Еразъм, координатор на СФ за международна мобилност. Част от научните трудове са свързани с Качество, търговия, стокови борси, стокови тържища, пазари, стандарти, селскостопанска продукция, както и с дигитализация на аграрнато производство и търговия, устойчивост на хранителната верига. Притежава специализации в Атинския селскостопански университет (Гърция), в Леонския университет(Испания), в Турция, Намик Кемал университет, гр. Текирдаг, в Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, University of Applied Sciences, Freising, Germany, по програма Еразъм. Член е на Съюза на учените в България. Автор е на 73 научни публикации, от които 1 с импакт фактор/ ранг, а през последните три години има 19 цитирания на научните трудове. Има издадена монография на тема: „Място и роля на потребителските пазари при реализацията на земеделски и хранителни продукти, глава от монография Структурните промени в българския аграрен сектор и влиянието им върху хранително-вкусовата промишленост,“ Има участия като ръководител и член на настоящи и приключили научни проекти. Научен ръководител на успешно защитили дипломанти, а към настоящия момент на един редовен докторант.