д-р Димо Иванов

Доктор по научна специалност „Организация и управление на селското стопанство“, Тракийски университет, гр. Стара Загора от 2018 г. с темата на дисертацията „Икономическо развитие на полупазарните земеделски стопанства в България в условията на ОСП на ЕС“.

През 2012 г. (по време на обучението си в ОНС „доктор“ в ТрУ) е провел специализация под формата на изследователски стаж по линия на програма „Еразъм“ в Център за изследване на европейските политики, Брюксел, Белгия. След придобиване на ОНС „доктор“ успешно се реализира по придобитата научна специалност, като политически съветник по земеделие и развитие на селските райони в Европейски парламент, гр. Брюксел, Белгия. От тази позиция е натрупал знания и опит в областта на Европейско законодателство, свързано с Общата селскостопанска политика на ЕС и развитието на селските райони.