ас. д-р Дарина Стоянова

Асистент в катедра „Мениджмънт” на Стопански факултет към Тракийски университет, докторант по икономика по научна специалност 3.8. Икономика и управление (селско стопанство), отчислен с право на защита на дисертация.

Научните й интереси са свързани с финанси, предприемачество, мениджмънт и други. Автор е на 9 статии, притежава 4 цитирания. Участвала е в национални и международни научни конференции. Също така има участия в научни университетски проекти.