ас. д-р Иванка Стойчева

Асистент, доктор по икономика по научна специалност 3.8. Икономика и управление (селско стопанство), 2021 г. в катедра „Икономика” на Стопански факултет. Научните й интереси са свързани с оценка и анализ на регионални икономически структури.

Автор е на 17 статии, притежава 2 цитирания. Член е на комисия по учебна дейност към Стопански факултет. Има участия в научни университетски и национални проекти като член, ръководител на успешно защитили дипломанти.